പരമു, വിശാഖ്

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation അധ്യാപകര്‍
Location പരമു കോഴിക്കോട്, ഞാന്‍ കൊല്ലം - ഇപ്പോള്‍ സലാലയില്‍, കേരളം, India
Introduction അത് നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞോളു.
Interests സിനിമ, സംഗീതം, വായന, കൂട്ടുകാര്‍..
Favorite Movies കുറെയായി കാര്യമായി സിനിമയൊന്നും കാണുന്നില്ല...ആകയാല്‍ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം തര്‍ കോവ്സ്കിയും കുറോസോവയും ഒക്കെത്തന്നെ.
Favorite Music അകം തണുപ്പിക്കുന്നതെന്തും.. എങ്കിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയോട് ഒട്ടൊരടുപ്പം കൂടുതല്‍...
Favorite Books കുറെയുണ്ട്, കാരമസോവ് സഹോദരങ്ങള്‍ തന്നെ ഇഷ്ടത്തില്‍ മുന്നില്‍..