Say Me

My blogs

About me

Industry Internet
Occupation Nhân viên
Location Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
Links Audio Clip
Introduction Phát triển thiết kế web
Interests Đồ họa, Âm nhạc, Thể hình