സജിത്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Government
Location തിരുവനന്തപുരം , കേരളം , India
Introduction ഞാന്‍ എന്റെ ചെറിയ ലോകം
Interests സാഹിത്യം സംഗീതം
Favorite Movies ജീവിതം
Favorite Music സാന്ത്വനം നല്കുന്നതെന്തും
Favorite Books വായിച്ചു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതെല്ലാം

?