Dân chơi Computer

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation Dziết mướn
Location Kandahar, Afghanistan
Introduction Nơi đây đăng lại một số bài từ trang Dân chơi computer nói chuyện computer mà chơi của báo Việt Luận.