நடைநமது

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction நடைநமது கால்நமது நாடுவது கிட்டும்
Interests ஆய்வும் பயணமும்
Favorite Movies உலக நடப்புகள்
Favorite Music மழலையின் சிரிப்பு, பறவைகள் ஒலி
Favorite Books எழுதப்பட்டதில் தேர்வு செய்வது