မသက္ဇင္

My blogs

About me

Gender Female
Industry Education
Location အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
Introduction ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေစခ်င္တယ္-------
Favorite Movies Rwanda a true story
Favorite Music သီခ်င္းေအးေတြ ႏွစ္သက္တယ္
Favorite Books A HISTORY OF CIVILIZATION BY ARTHUR J.MAY, University of Rochester