ගල්මල්-Coral

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Location Galle, Sri Lanka
Introduction මා එම්. ඩීන්, ලස්සන ගාලු පුරවරයෙන් එන, 80 ගණන් වල මුල් භාගයේ සිට කොම්පියුටර් තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවක් කරන්නෙමි. සරල ජීවන ක්‍රමයක්, සාමය, සමාදානය හා සමානාත්මතාවය අගයන මා පරිසරය හා සොබාදහම ගැන උනන්දුවක් ඇත්තෙකි. තොරතුරු තාක්ෂණයන් තුළින් ග්‍රාමීය ආර්ථික හා සමාජ දියුණුව ඇතිකළ හැකිවේ යැයි මතයක් දරන මා ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නෙමි.