Inge Theodora Nederkoorn

My blogs

About me

Location Antwerp, Belgium
Introduction Inhoudelijk streef ik ernaar werk te maken waarin zowel het kritische als het lyrische tot uitdrukking komt. Het kritische uit zich doorgaans in een satirische vorm en geeft mijn visie op de menselijke conditie weer -psychologische en fysieke houdingen, manieren waarop mensen redeneren, het geloof in een maakbaarheidsideaal (bij voorkeur in contrast geplaatst met een tragische realiteit), etc. Het lyrische komt het sterkst naar voren in de abstractere video's, waarin de beelden veeleer een po√ętische orde volgen dan een narratieve logica. ************************************** Content wise my aim is to create work that expresses both the critical and the lyrical. The critical often appears in a satirical form, and reflects my view on the human condition -psychological and physical attitudes, ways people reason, the faith in the ideal of make ability (preferably contrasted with a tragic reality), etc. The purely lyrical is expressed most obviously in the more abstract video's, in which the images are placed in their poetic coherence rather than following a narrative logic.