അമ്മേടെ നായര്

My blogs

About me

Introduction ന്താ സംശ്യം, ദന്നേ അനോണി! തല്‍ക്കാലം അത്ര അറിഞ്ഞാ മതി ഏത്??
Interests എല്ലാറ്റിലും ശ്ശി താല്പര്യം ഇണ്ട് ന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ട്ട്വൊ!