govbueng11

My blogs

About me

Location จอมบึง, ราชบุรี, Thailand
Introduction ชื่อ นายธีระพล เผ่าจินดา อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่3 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี 84110 กำลังศึษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง