కొత్తావకాయ

My blogs

About me

Gender Female
Links Audio Clip
Introduction నన్నడిగితే ఉప్పెంతో కారం అంత, కారం ఎంతో ఆవపిండి అంత,అవన్నీ ఎంతో నూనె అంత. ఆవకాయంటే ఇంతే..
Favorite Books తీయతేనియ బరువు మోయలేదీ బ్రతుకు మ్రోయింపకోయ్ మురళి, మ్రోయింపకోయ్ కృష్ణా !