മാണിക്യം

My blogs

About me

Industry Education
Location Hamilton, Ontario, Canada
Introduction ഞാന്‍ മാണിക്യം! എന്നിലേക്കു ആവേശിക്കാ‍ന്‍ കാത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ആ വരികള്‍ക്കു മുന്‍പില്‍ ഞാന്‍ ചിലപ്പോള്‍ അലിഞ്ഞ് ഒന്നും അല്ലാതാവുന്നു.... എന്റെ വാക്കുകള്‍ക്കു ശക്തി പോരാതെ വരുന്ന ഒരു പ്രതീതി! വാഴ്തുകള്‍ അല്ല, ആത്മാര്‍‌ത്ഥമായ അഭിപ്രായം വിമര്‍‌ശനം താങ്കള്‍ക്ക് “മാണിക്യത്തില്‍”‍ തുറന്നെഴുതാം..
Interests യാത്ര, വായന, പിന്നെ ചിലതെല്ലാം കുത്തി കുറിക്കും, കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചിലവിടും, പാചകം പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാല്‍ തീരാ‍ത്ത അത്ര ഇഷ്ടങ്ങള്‍...
Favorite Books ഏറെയുണ്ട്....