ලකී වික්‍රමසිංහ

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Technology
Occupation Teaching
Location Colombo, Sri Lanka
Introduction බ්ලොග්කරණයට ආධුනිකයෙකු වන මම මගේ සිතෙහි පහළවන අදහස් මෙසේ ලියා තබමි.
Favorite Movies Sound of music, My fair lady, Shall we Dance?
Favorite Music Classical music, Kishore Kumar
Favorite Books The Da Vinci Code, Harry Potter

<iFrame src='http://vishva.awardspace.com/Sinhala/CheckUniscribe.htm' height='60' width='120' frameborder='0' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' allowtransparency='true'></iframe>