သူငယ္ခ်င္း

My blogs

About me

Location ေတာင္ႀကီး, ရွမ္း/ေတာင္
Introduction စစ္မွန္တဲ့ေစတနာနဲ႕ သူ႕အက်ိဳးကိုလိုလားၿပီး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရမယ္.