පිණිබිඳු...

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Engineering
Location Sri Lanka
Introduction මේ විසල් තරු වියන යට, කවිකමෙන් ජීවිතය පබඳින්න වෙර දරන, "පිණිබිඳුව" මම...
Favorite Movies Walk to Remember, Step up, Twilight, Kites