පුර සඳ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Education
Occupation Education Management
Location Colombo, Sri Lanka
Introduction උදේ හවස ඉහළ පහළ.. යන එන කොට දකින අහන දේවල් කතා කරන්නට ... කියලා වැඩක් නැහැ කියලා හිතෙනකොට.. ලියලා තියන්නවත් හිතුනා...
Interests එදිනෙදා අහන දකින දේ ගැන ඇත්ත දකින්න ආසයි...