ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Teaching
Location Thiruvananthapuram, Kerala, India
Introduction തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ; ഒരു മാനവികതാവാദി !
Interests അദ്ധ്യാപനം, പൊതുപ്രവർത്തനം, വായന, എഴുത്ത്, ബ്ലോഗിംഗ്, മറ്റുപല ഓൺലെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അങ്ങനെയങ്ങനെ...............