माझे e - पुराण!

My blogs

About me

Gender Female
Introduction जमिनीवर पाय आणि स्वतःच्या सद्सद्विवेकबुद्धी वर विश्वास असलेली एक सामान्य स्त्री. आयुष्यात अनेक भूमिका वठवितानाच व्यवसायाने संख्याशास्त्रज्ञ (statistician).