വേണു venu

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Business Services
Occupation Business
Location kanpur, UP, India
Introduction ഈ ജീവിതത്തില്‍ ഒത്തിരി പഠിയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ച ഒരു മഹാ ഭാഗ്യവാന്‍.
Interests പൂച്ചെടികള് ഉണ്ടാക്കിയാല് മതിയെങ്കില് അതിനുചട്ടിയിലെ മണ്ണുമതി.- മാമരങ്ങള് വളരണ-മെങ്കില് ഭൂമിയില്ആ-ഴത്തില് വേരൂന്നണം.- --ടാ-ഗോര് --