தமிழ்நதி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Arts
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction காலச் சரிவுகளில் புதையுண்ட ஞாபகத்தை மீளத் தோண்டுவதும்… நடக்கும் நாட்களின் மேல் நான் பதிக்கும் சுவடுகளும்… வருங்காலக் கனவுகளும்….
Interests reading, music, nature