സിയാഫ് അബ്ദുള്‍ഖാദര്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation കാള ബണ്ടി ഓട്ടിക്കല്‍
Introduction
Favorite Books ഇഷ്ടം പോലെ, അടുത്ത കാലത്ത് ആല്‍കെമിസ്റ്റ്, മില്ല്സ് ഓണ്‍ ദി ഫ്ലോസ്