ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Technology
Location United States
Introduction ಇತರೆ ಬರಹಗಳು: vicharamantapa.net, vikrantakarnataka.com, ಲೇಖನಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತಿ - Youtube ಪುಟ, "ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ" - ಕೇಳು-ಪುಸ್ತಕ, ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿ - ಎದೆಯ ಕೂಗನು ಮೀರಿ--------- © 2008 Ravi Krishna Reddy