നസറുദീന്‍ മണ്ണാര്‍ക്കാട്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location mkd, kerala, India
Introduction എന്‍റെ ചെറിയ വായനകള്‍, നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയ ശരികള്‍... ഇവിടെ പങ്കു വെയ്ക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ശരികളില്‍ ഊന്നിയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആയതിനാല്‍ തന്നെ യോജിക്കുന്നവരും വിയോജിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം.എന്‍റെ യോജിപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും ആശയ പരമാണ്.എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി മാനവിക സാഹോദര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വാസിക്കുകയും അക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും ഞാന്‍ യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Favorite Books Fortune at the Bottom of the pyramid