නාට්‍යකාරයා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location Ja-Ela, Sri Lanka
Introduction කලාවට ආදරය කරන ... හඳට ආදරය කරලා හඳ නොලැබුණු පුංචි තනි තරුවක්............
Favorite Movies The Chronicles Of Narnia
Favorite Music Classic
Favorite Books Shirlock Homes