အိမ္ေ၀းသူ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Accounting
Location ျမစ္ႀကီးနား, Myanmar (Burma)
Introduction ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ 476 ေပ ျမင့္ေသာ ေဒသ တစ္ခုမွ အစျပဳခဲ႔ေသာ…………. ကၽြန္ေတာ္၏ အိမ္ႏွင္႔ေ၀းကြာမႈသည္ 2000 ခုႏွစ္ မွစတင္ခဲ႔ ပါသည္………………….