சிவஹரி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Secretary
Location Mangaf, Kuwait
Links Wishlist
Introduction சொல்லிக் கொள்ளும்படி யாரும் இல்லை.
Interests எதுலயுமே இல்லை. தூக்கம் மட்டும்
Favorite Movies இல்லீங்.
Favorite Music இனிய இசை அடிநாதம் மெல்லியுடைத்து.
Favorite Books தன்னம்பிக்கை தரும் அனைத்து நூல்களும்.