കാസിം തങ്ങള്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Location വാടാനപ്പള്ളി, തൃശൂര്‍, കേരളം, India
Introduction തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വാടാനപ്പള്ളിയിലാണ് വീട്. ഇപ്പോള്‍ ദുബായില്‍ പ്രവാസത്തിലാണ്.