എം.കെ.ഹരികുമാര്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Publishing
Occupation Journalist
Location India
Links Wishlist
Introduction www.newsmk-harikumar.blogspot.com സ്വന്തം കൃതികള്‍: ആത്മായനങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്‌,മനുഷ്യാംബരാന്തങ്ങള്‍,അഹംബോധത്തിന്റെ സര്‍ഗാത്മകത,കഥ ആധുനികതയ്‌ക്ക്‌ ശേഷം,വീണപൂവ്‌ കാവ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ മുമ്പേ,അക്ഷരജാലകം,പുതിയ കവിതയുടെ ദര്‍ശനം,നവാദ്വൈതം വിജയന്റെ നോവലുകളിലൂടെ. കോളം: അക്ഷരജാലകം-കലാകൗമുദി,കഥ മാസിക.email.mkhkumar@gmail.com