สมทรงในส้วมซึม

My blogs

About me

Location ราชบุรี, ภาคกลาง, Thailand
Introduction รายชื่อสมาชิก ของกลุ่มสมทรงในส้วมซึม ( ซึมในส้วม ) 1. นายสว่างพงษ์ สิทธิไพศาลกุล เลขที่ 5 2. นางสาวณัฏฐ์ ลีลาวัฒนานันท์ เลขที่ 14 3. นางสาวสิดาพร ลีลาเลิศ เลขที่ 21 4. นางสาวอภิชฎา สมพามา เลขที่ 23 5. นางสาวพรมีนา คูวัฒนา เลขที่ 38
Interests บล็อกนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐน ง41102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552