അപ്പൂട്ടൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location തിരുവനന്തപുരം, India
Interests ഇല്ലായ്മകളെയെല്ലാമില്ലാതാക്കാൻ
Favorite Movies എന്റെ സ്വപ്നസിനിമ ഇപ്പോൾ തട്ടിൻപുറത്താണ് (പ്രാരാബ്ദ്ധക്കാരനാണേ). Bicycle Thieves, The Seventh Seal, The Virgin Spring, A short film about killing, ആനന്ദ്, ആക്രോശ്, മുതൽ മരിയാതൈ, ചാരുലത, പിറവി, അനന്തരം, കാഞ്ചനസീത, മൂന്നാംപക്കം, യവനിക, കിരീടം, വാസ്തുഹാര, പിന്നെ കുറേ തട്ടുപൊളിപ്പൻ സിനിമകളും (ഒരിക്കലേ കാണൂ)