بهنام امینی

My blogs

About me

Gender Male
Introduction بهنام امینی هستم.دانش آموخته جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی دردانشگاه های تهران وعلامه طباطبایی.