ගොඩයා

My blogs

About me

Location Sri Lanka
Introduction අනේ මාත්තියෝ මන් ගැන මොකෙටයි? කට හින්දා නැහුනා නම් කමා වෙන්න ඕනෑ, ඔය වෙන ආතක් පාතක් බලාගෙන කුඹුරක් කොට කොට ඉන්නේ නැතිව මේ මට ඉන්න බැරි හැටි...
Favorite Movies අනේ ලයිටි බිල ගෙවා ගන්න බැරි මට මොන චිත්රපටිද?
Favorite Music හිමවතේ මා පැසෙන්නේ, මා වැනි බිලින්දා, පැල් කවි, පාරු කවි, ගොයම් කවි, දේශපාලු කවි...
Favorite Books චිත්තන පොත, මල පොත, පත්තර පොත, නයාය පත්ර...