ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Advertising
Location ಉಡುಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Interests ಚಾರಣ, ಪ್ರವಾಸ, ಸಂಗೀತ
Favorite Movies ಬಯಲು ದಾರಿ
Favorite Music ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು