கோவி.கண்ணன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation System Engineer
Location சிங்கப்பூர், Singapore
Introduction எழுத முடிந்த என் எண்ணங்கள் இங்கே !
Interests தமிழும் தமிழைச் சார்ந்த இடமும், அன்பும் அன்பை சார்ந்த மனமும்
Favorite Music பழையது இனிமைக்கு, புதியது இளமைக்கு