ေမ့သမီး

My blogs

About me

Gender Female
Introduction ခံစားတတ္တဲ့လူမေလးတစ္ေယာက္။