പെരുമ്പിലാവിയൻ

My blogs

About me

Gender MALE
Location Qatar
Introduction അക്ഷരങ്ങളെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തകൊണ്ട് സ്വപ്നം നെയ്ത് ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ...