ചെലക്കാണ്ട് പോടാ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location കേരളം, കോവൈ, India
Introduction കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ചില്ലറ തല്ലുകൊള്ളിതരവുമായി നടന്നിരുന്നു ഇതു വരെ. നാടൊടുന്പോള്‍ നടുവേ ഓടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ ബ്ലോഗും തുടങ്ങി. തുടക്കകാരെന്ന് കരുതി ക്ഷമിക്കുക.......... (:{