சிவம் (பெயர் அற்றது)

My blogs

About me

Industry Publishing
Location சென்னை, தமிழகம், India
Introduction எல்லார்க்கும் தந்தை எம் எந்தை ஈசனாவார். இவ்வுடற்கு தந்தை எல்லாம் பந்தத்தில் வந்தது கான்.
Interests இறை தேடுதல் - உணர்தல் - அடைதல்
Favorite Books ஞான நூல்கள் - சித்தர் நூல்கள்