น.ส.นิสา เมืองอู่

My blogs

About me

Location โรงเรียนบ้านคาวิทยา, อ.บ้านคา จ.ราชบุรี, Thailand
Introduction การศึกษา ปริญญาตรี วทบ.จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปัจจุบันเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านคาวิทยาอ.บ้านคา จ.ราชบุรี*-*