ഏയാറ്‌..അഥവാ രഞ്ജിത്ത്‌ ചേര്‍പ്പ്‌ !!

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Creative Manager
Location Thrissur, Kerala, India
Links Wishlist
Introduction ഞാന്‍ എയര്‍.. ചെലപ്പൊ അങ്ങട്ട്‌...ചെലപ്പൊ ഇങ്ങട്ട്‌...അങ്ങനെ അങ്ങനെ..