ప్రదీపు

My blogs

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation Software Development Engineer
Location సాంతాక్లారా, కాలిఫోర్నియా, United States
Introduction నా స్వరాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. నేను ప్రస్తుతం కాలిఫోర్నియాలో పని చేస్తున్నాను.