Andy Wong

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Advertising
Location 佼佼鎮, Malaysia
Introduction 曾經有人問過我食唔食苦瓜?其實以前我係唔食嘅,不过呢两年我开始肯食。 可能因为它無想象中咁苦。人生其實比苦瓜仲要苦上几百倍。 有D老人家叫苦瓜做半世瓜,因為有半世鍾意食,有半世唔鍾意食。 如果你以前唔鍾意食,而家會食,咁就证明咗你嘅人生已经过咗半世。