"ارتش سبز"

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Education
Location Iran
Introduction پيام نادر شاه افشار در جمع ارتشيان ايران: "وقتي پا در رکاب اسب مي نهي بر بال تاريخ سوار شده اي، شمشير و عمل تو ماندگار مي شود چون هزاران فرزند به دنيا نيامده اين سرزمين آزاديشان را از بازوان و انديشه ما مي خواهند. پس با عمل خود مي آموزانيم که پدرانشان نسبت به آينده آنان بي تفاوت نبوده اند. آنان نيز خواهند آموخت آزاديشان را به هيچ قيمت و بهايي نفروشند..."