Văn Công Hùng

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Nhà Thơ Nhà báo
Location Pleiku và Sài Gòn, Vietnam
Introduction Đang hành nghề chữ nghĩa, đã xuất bản 16 đầu sách. Cố gắng viết đến khi nào... hết chữ thì đành thôi, có chi mô nơ? 1.Bến Đợi (tập thơ- Hội VHNT Gia Lai 1992). 2.Hát rong (tập thơ NXB Đà Nẵng 1999). 3.Ngựa trắng bay về (trường ca NXB Quân đội Nhân dân 2002). 4.Hoa tường vi trong mưa (tập thơ NXB Đà Nẵng 2003). 5.Mắt cao nguyên (Văn xuôi NXB Đà Nẵng). 6.Gõ chiều vào bàn phím (tập Thơ NXB Hội Nhà Văn 2007). 7.Lời vĩnh cửu (Trường ca NXB Hội Nhà Văn 2007). 8.Đêm không màu (tập Thơ NXB Hội Nhà Văn 2009). 9.Lục bát Văn Công Hùng (tập Thơ NXB Hội Nhà Văn 2010). 10.Vòm trời khác (tập Thơ NXB Hội Nhà Văn 2012). 11.Cầm nhau mà đi (Tập thơ NXB HNV 2016). 12.Trong cơn mơ có thực (Tập thơ NXBHNV 2019). 13.Tây Nguyên trôi (Tập bút ký ghi chép về Tây Nguyên 2019). 14.Chợt. Tập thơ. NXB Văn học 2021. 15. Từ Tây Nguyên. Văn xuôi. NXB Văn học 2021. 16.Nhặt chuyện văn nhân. (Chân dung văn học). NXB Văn học 2021. Email: vanconghungbvh@gmail.com