ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Location ಹಾಸನ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಂತೆ ನಾನು ...