علی حسین قاضی زاده

My blogs

About me

Introduction می دانم...می دانم که فردایی نزدیک، در پس این گرگ و میش، طلیعهء آزادی، پیام آور پایان این زمستان سرد و تاریک است. اما نمی دانم که آیا بانگ الرحیل مجالی می دهد برای زیستن در کنار سبزترین مردم در سبزترین روزهای ایران زمین؟