புதிய பாமரன்

My blogs

About me

Gender Male
Location சென்னை, தமிழகம், India
Introduction அறிவியல் - தத்துவம் - பொருளாதாரம் - அரசியலமைப்பு
Interests அறிவியல் - தத்துவம் - பொருளாதாரம் - அரசியலமைப்பு