توفان

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction سوسیالیسم علم است و علم را باید آموخت . هیچ فیزیکدانی بدون آموزش فیزیک فیزیکدان نمی شود. هیچ ریاضی دانی علم ریاضی را بدون آموزش در خواب غفلت نمی آموزد. سوسیالیسم نیز که ایدئولوژی طبقه کارگر است را باید آموخت. این علم تصویر واقعی جهان بعد از سرمایه داری را نشان می دهد و طبقه کارگر درک می کند که چگونه می تواند با پذیرش این ایده انسانی و تحقق آن برای همیشه به آن دور و تسلسل باطل، به آن بن بست سیاسی و اقتصادی پایان دهد.