පොත් ගුල්ලා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Teacher
Location Kelaniya, Sri Lanka
Introduction "පොතින් පතින් ලද දැනුමේ - ධනය සදා කල් සුරැකේ" මම පොත් වලට ගොඩක් ආදරය කරන සහෘදයෙක්.
Interests Books, History, Science, Movies, Music