น.ส.ทิพวัลย์ พยัควัลย์

My blogs

About me

Gender Female
Occupation นักศึกษา
Favorite Books <p style="visibility:visible;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-56.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="320" width="426" style="width:426px;height:320px"><param name="movie" value="http://widget-56.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent"/> <param name="flashvars" value="cy=ms&il=1&channel=3530822107884395606&site=widget-56.slide.com"/></object><p style="white-space:nowrap"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=3530822107884395606&map=1" target="_blank"><img src="http://widget-56.slide.com/p1/3530822107884395606/ms_t016_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=3530822107884395606&map=2" target="_blank"><img src="http://widget-56.slide.com/p2/3530822107884395606/ms_t016_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=3530822107884395606&map=F" target="_blank"><img src="http://widget-56.slide.com/p4/3530822107884395606/ms_t016_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></p></p>